Regulamin Konkursu HappyCall & Puregreen

§ 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Konkurs jest organizowany na osi czasu profilu Sklep Puregreen w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/Sklep... oraz na platformie Instagram.

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Organizatorem Konkursu jest firma Puregreen Sp. z.o.o. z siedzibą w Owadowie 24B, kod pocztowy 26-332 Sławno, NIP: PL7681605623 ; zwana dalej "Organizatorem".

5. Konkurs trwać będzie 10 dni od momentu opublikowania postu konkursowego na osi czasu profilu Sklep Puregreen w serwisie Facebook oraz Instagram (tj. od dnia 18.03.2020 r. od godziny 19:00 do dnia 27.03.2020 r. do godziny 19:00 włącznie).

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram, za pośrednictwem których można wziąć udział w Konkursie, a serwis Facebook oraz Instagram nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

7. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. [UCZESTNICY KONKURSU]

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.

2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej "Uczestnikiem".

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w serwisach Facebook lub w serwisie Instagram, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook lub Instagram, założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwis Facebook lub Instagram oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi serwisu Facebook.

§ 3. [ZASADY KONKURSU]

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wstawienie zgłoszenia konkursowego w formie zdjęcia i oznaczenia #happycall pod grafiką konkursową na osi czasu profilu Sklep Puregreen w serwisie Facebook - SklepPureGreenPL

Link do posta: https://www.facebook.com/Sklep... lub opublikowanie na swoim profilu serwisu Instagram uczestnicy publikują zdjęcia z oznaczeniem @puregreen_pl oraz hasztagiem #happycall.

2. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie zdjęcia z oznaczeniem #happycall pod postem konkursowym Facebook, oraz zdjęcia publikowane na instagramie z oznaczeniem #happycall oraz @puregreen_pl w czasie wskazanym w § 1 pkt 5 biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub postu na osi czasu profilu Sklep Puregreen w serwisie Facebook nie będą brały udziału w Konkursie.

3. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i/lub Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia. Jednocześnie, w przypadku zwycięstwa w konkursie Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora Konkursu całość w/w majątkowych praw autorskich zgłoszenia konkursowego.

4. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.

5. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:

a. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma różnymi kontami w serwisie Facebook oraz Instagram,

b. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kontem w serwisie Facebook lub Instagram, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby.

7. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę prawa do nagród.

§ 4. [NAGRODY]

1. Nagrodą w Konkursie będzie patelnia (Happycall patelnia dwustronna standard) ze sklepu: https://sklep.puregreen.pl/

2. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

3. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody, jeśli zgłoszone prace będą, w subiektywnej ocenie Organizatora, mało wartościowe pod względem kreatywnym i jakościowym, a także niezgodne z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami.

§ 5. [ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]

1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej dnia 30.03.2020 r. o godzinie 19:00.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w odpowiedzi na ich komentarz do postu z zadaniem konkursowym na osi czasu profilu Sklep Puregreen w serwisie Facebook oraz Instagram:

https://www.facebook.com/SklepPureGreenPL

https://www.instagram.com/pure... 

3. Aby móc odebrać nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem Sklep Puregreen na Facebooku lub Instagram poprzez wiadomość prywatną najpóźniej do dnia 01.04.2020 r. do godziny 19:00. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zwycięzcy oraz wyboru Zwycięzcy alternatywnego spośród pozostałych Zgłoszeń konkursowych.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci

prawo do nagród.

§ 6. [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu.

3. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do odbioru nagrody przez Zwycięzców Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo własności nagrodzonych prac oraz prawo do podania ich do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu, jak również na stronie internetowej oraz w komunikacji na profilu Sklep Puregreen w serwisie Facebook wraz z danymi Zwycięzcy Konkursu, tj. imieniem i nazwiskiem. Zwycięzcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu.

§ 7. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA]

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook lub Instagram drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,

b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisów Facebook oraz Instagram,

c. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook lub Instagram powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Facebook oraz Instagram,

d. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook.

§ 8. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie:

https://sklep.puregreen.pl/regulamin-konkursu-happycall-and-puregreen/

2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.

Komentarze

Nie znaleziono wpisów