Zadzwoń i zamów: 44 711 15 10
Idosell security badge

Regulamin konkursu Scoot and Ride

§ 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 

1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Puregreen w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/SklepPureGreenPL 

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

 

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 

4. Organizatorem Konkursu jest firma Traffic Trends Sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Piątkowskiej 163, kod pocztowy 60-650, NIP: 7773174094; zwana dalej "Organizatorem".

 

5. Konkurs trwać będzie 10 dni od momentu opublikowania postu konkursowego na osi czasu profilu Sklep Puregreen w serwisie Facebook (tj. od dnia 29.05.2022 r. od godziny 18:00 do dnia 08.06.2022 r. do godziny 23:59 włącznie).

 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.

 

7. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2. [UCZESTNICY KONKURSU]

 

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.

 

2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej "Uczestnikiem".

 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

 

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w serwisie Facebook, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwis Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi serwisu Facebook.

 

§ 3. [ZASADY KONKURSU]

 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe opublikowane w formie komentarza pod postem konkursowym z dnia 29.05.2022 r. na osi czasu profilu @SklepPureGreenPL w serwisie Facebook.

 

2. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie komentarza pod postem konkursowym w czasie wskazanym w § 1 pkt 5 biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub postu na osi czasu profilu @SklepPureGreenPL w serwisie Facebook nie będą brały udziału w Konkursie. 

 

3. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i/lub Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia. Jednocześnie, w przypadku zwycięstwa w konkursie Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora Konkursu całość w/w majątkowych praw autorskich Zgłoszenia konkursowego.

 

4. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.

 

5. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:

 

a. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma różnymi kontami w serwisie Facebook,

 

b. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kontem w serwisie Facebook, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby.

 

7. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę prawa do nagród.

 

§ 4. [NAGRODY]

 

1. Nagrodą w Konkursie jest SCOOTANDRIDE Highwaykick 3 LED Hulajnoga składana ze świecącymi kółkami 3+ Blueberry

 

2. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

 

3. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród, jeśli zgłoszone prace będą, w subiektywnej ocenie Organizatora, mało wartościowe pod względem kreatywnym i jakościowym, a także niezgodne z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami.

 

§ 5. [ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]

 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej dnia 20.06.2022 r. o godzinie 14:00.

 

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w odpowiedzi na ich komentarz do postu z zadaniem konkursowym na profilu @SklepPureGreenPL w serwisie  Facebook. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem @SklepPureGreenPL na Facebooku poprzez wiadomość prywatną, aby otrzymać nagrodę.

 

3. Aby móc odebrać nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem @SklepPureGreenPL na Facebooku poprzez wiadomość prywatną najpóźniej do dnia 23.06.2022 r. do godziny 12:00. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zwycięzcy oraz wyboru Zwycięzcy alternatywnego spośród pozostałych Zgłoszeń konkursowych.

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.

 

§ 6. [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PGDUO, Owadów 24B, 26-332 Sławno.

 

2. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane osobowe oraz będą przetwarzane związku z Twoim zgłoszeniem do uczestnictwa w konkursie na profilu:
https://www.facebook.com/SklepPureGreenPL 

 

3. Podstawą przetwarzania przez Sklep Puregreen Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest archiwizowanie danych laureatów konkursów w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z prawa cywilnego. Wyrażoną zgodę możesz odwołać w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

4. Sklep Puregreen będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Sklep Puregreen. Ponadto Sklep Puregreen będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

 

5. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

6. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? Sklep Puregreen będzie przetwarzać dane osobowe pozyskane w ramach konkursu do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie, a jeśli nie wycofasz zgody, Sklep Puregreen będzie przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż do czasu zakończenia konkursu. W sytuacji kiedy zostaniesz wytypowana/y do otrzymania nagrody Twoje dane osobowe będą przetwarzane po zakończeniu konkursu w celu zabezpieczenia Spółki na wypadek ewentualnych roszczeń cywilnych wynikających z kwestii przyznania nagrody wygranej w tym konkursie.

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo własności nagrodzonych prac oraz prawo do podania ich do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu, jak również na stronie internetowej oraz w komunikacji na profilu Sklep Puregreen w serwisie Facebook wraz z danymi Zwycięzcy Konkursu, tj. imieniem i nazwiskiem oraz nazwą użytkownika. Zwycięzcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu.

 

§ 7. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA]

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

 

2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

 

a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,

 

b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook,

 

c. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Facebook,

 

d. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook.

 

§ 8. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie: https://sklep.puregreen.pl/ 

 

2. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.

pixel